Algemene voorwaarden

Workshops

Afmeldingen moeten minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de desbetreffende workshop worden doorgegeven aan Martine Bakkum.

Bij het niet verschijnen bij de workshop en /of het niet tijdig annuleren van de workshop wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.

Door inschrijving gaan de deelnemers automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Betalingen dienen op de workshopavond contant voldaan te worden.

Zie ook de Meest gestelde vragen op deze website

Webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van patisseriewebshop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling exxxepteert u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van patisseriewebshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door patisseriewebshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van patisseriewebshop.nl zijn vrijblijvend en patisseriewebshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door patisseriewebshop.nl. patisseriewebshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt patisseriewebshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalen dient te geschieden per Ideal of per vooruitbetaling via de bank.
3.3 Bij betaling met I-deal dient rekening te worden gehouden met eventuele incidentele verwerkingstijd van maximaal 24 uur.
3.4 Bij betaling op factuur geldt de betalingstermijn zoals aangegeven in de factuur. Bij het ingebreke blijven van de betaling wordt een herinnering verzonden met een nieuwe betalingstermijn. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door patisseriewebshop.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien patisseriewebshop.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van patisseriewebshop.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is patisseriewebshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door patisseriewebshop.nl.

Artikel 4. Levering en retour

4.1 De door patisseriewebshop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Bij beperkt houdbare producten geldt geen recht op retour.
4.4 Bij andere producten, niet zijnde etenswaar, geldt een retourtermijn van 30 dagen.
4.5 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan patisseriewebshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door patisseriewebshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 patisseriewebshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u patisseriewebshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft patisseriewebshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Houdbaarheid en Garantie

8.1 Houdbaarheid wordt aangegeven in productomschrijving in de webshop en geldt vanaf moment van versturen of afleveren. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door patisseriewebshop.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door patisseriewebshop.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en patisseriewebshop.nl, dan wel tussen patisseriewebshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en patisseriewebshop.nl, is patisseriewebshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van patisseriewebshop.nl.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft patisseriewebshop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat patisseriewebshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan patisseriewebshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan patisseriewebshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is patisseriewebshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan patisseriewebshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door patisseriewebshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met patisseriewebshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door patisseriewebshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 patisseriewebshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Bel nu (072) 5747272 voor meer informatie

Contact

Geïnteresseerd in een workshop of vragen over een bestelling? Neem contact op.

   072 5747272

Patisserie workshops Martine Bakkum
Weegbree 15
1705 RA Heerhugowaard